CS E-Documents

ระบบจัดเก็บเอกสาร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออนไลน์

New Posts

Notice

แนวทางการกรอกภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ประกาศ วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา

ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562

Category

คำสั่ง

เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ภายในและภายนอกภาควิชา

ประกาศ

เอกสารประกาศต่างๆ เพื่อชี้แจง และเป็นแนวทางปฎิบัติ จากภายในและภายนอกภาควิชา

ระเบียบข้อบังคับ

เอกสารระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติเป็นงานประจำภายในและภายนอกภาควิชา

ประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งเวียนข่าวสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ทราบ

โครงการ

เอกสารการดำเนินการจัดโครงการต่างๆ ของภาควิชา

บริการวิชาการ

เอกสารการให้บริการวิชาการหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกภาควิชา

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเอกสารประเภทต่างๆ ที่สามารถโหลดและแก้ไขได้

มคอ.

เอกสาร รูปเล่ม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รายงานการประชุม

เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำภาควิชา

อื่นๆ

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง